Azure Dev Camp Barcelona

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Azure Dev Camp Barcelona

Jordi Varela
Hola nanos,

no se si algú ho ha comentat o no, però el dimarts vinent els de Microsoft fan una trobada sobre Azure. Tot i que dedicaran 30 min a l'apartat de desenvolupament mòbil (el tema no deu dona per mes... :-P), si algú està interessat, ja sap. 

https://msevents.microsoft.com/cui/EventDetail.aspx?EventID=1032592609&culture=es-ES

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.