Barcelona Smart City App Hack organitza del 9 al 12 de juny la Setmana dels Workshops per a desenvolupadors

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Barcelona Smart City App Hack organitza del 9 al 12 de juny la Setmana dels Workshops per a desenvolupadors

Maria Cortes

Del 9 al 12 de juny, Barcelona Smart City App Hack (SCAH_BCN) ha preparat la Setmana dels Workshops dirigida a desenvolupadors i altres professionals del sector de les apps que estan desenvolupant una aplicació en aquest moment i necessiten ajuda tècnica.


L’assistència està oberta a desenvolupadors que ja hi participen, d’altres que vulguin sumar-se al challenge i, en general, aquells que tinguin interès a conèixer els recursos que l’SCAH_BCN i els seus espònsors posen a disposició de la comunitat mobile de desenvolupadors.


Els continguts seran els següents: UX, Open Data Bcn + iCity + TMB, Big Data i FIWARE GEs. La Setmana culminarà amb una sessió especial el dia 18 sobre Business Model per aportar una perspectiva de negoci al desenvolupament d’una aplicació.


La inscripció és gratuïta i només cal registrar-se prèviament a Eventbrite i ser usuari del Barcelona Smart City App Hack.


Detalls i inscripció aquí: http://barcelona.smartcityapphack.com/workshops/


Places limitades!


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.