[CatDroid] CCMA - Convocatòria aplicacions TV3 i Catalunya Ràdio

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] CCMA - Convocatòria aplicacions TV3 i Catalunya Ràdio

Maikl Wakele

http://www.ccma.cat/convocatoriaapps/

He vist aixo pel twitter. Per qui li pugui interessar.
Salut