[CatDroid] Guardar BBDD una app firmada

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Guardar BBDD una app firmada

Bernat
Bones!

Em trobo en la situació que he descarregat una app del amrket, l'he feta servir i ara vui psoar la de debug, pero primer he d'esborrar-ne les dades.

M'agradaria saber si hi ha alguna opcio per no necessitar esborrar la BBDD de la app firmada, i aixi poder deixar-les a la de debug, ja que reenerar-les va a ser dificil.

Alguna idea? He mirat de accedir als fitxers am el q comentavem l'altre dia, pero a mi no m'apareixen....

No ,no soc root