[CatDroid] android.intent.action.BATTERY_CHANGED

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] android.intent.action.BATTERY_CHANGED

Adrià Bergé Aguilar
Bona tarda,

volia fer una consulta sobre el tema de la bateria i els receiver.

Exposo primer el que intento fer.
  volia tenir un receiver que cada cop que saltes el intent de canvis en la bateria jo el recullis i pogués mirar si esta dins de un llindar o no.

Que he fet:
 ------------------------- manifest-------------------------------
<receiver 
      android:name=".Background.ChangeBattery"
      android:permission="android.permission.BROADCAST_STICKY">
      <intent-filter >
                <action android:name="android.intent.action.BATTERY_CHANGED" />
      </intent-filter>
</receiver>
<uses-permission android:name="android.permission.BATTERY_STATS" ></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY"/>

en el ChangeBattery nomes hi ha un Toast per tal de veure de que funciona.

He vist per Internet com puc obtenir el % de carga de la bateria fent servir el intent action battery changet aixi:

try 
        { 
           IntentFilter batIntentFilter = 
              new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED); 
            Intent battery = 
               this.registerReceiver(null, batIntentFilter); 
            int nivelBateria = battery.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1); 
            Toast.makeText(getApplicationContext(), 
            nivelBateria+" lev",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } 
        catch (Exception e) 
        {            
           Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                    "Error al obtener estado de la batería", 
                    Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
         
        }  

ho poso dintre del onCreate de una Activity i si... funciona Peró clar jo vull que sigui automàtic que vagi 
passant no que el usuari entri perquè s executi.

algú te idea perquè el recive no es registre??


moltes gracies.