Comunitat G+

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Comunitat G+

Sergi Martínez
Hola

No se fins a quin punt tots els que seguiu aquesta llista sabeu que hem mogut el lloc de Catdroid a un grup de G+ fa temps. Per accedir-hi només cal entrar a catdroid.org, ja que el lloc web antic ja no existeix i ara l'adreça connecta amb G+.

Suposo que amb el temps decidirem (democràticament, per suposat) si aquesta llista segeuix tenint sentit o si deixem tots dos entorns.

Apa, bon cap de setmana!

Sergi

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.