El 22 de maig acaba el termini per enviar la teva idea al Barcelona Smart City App Hack. Hi participa i opta als 10.000 K en premis.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

El 22 de maig acaba el termini per enviar la teva idea al Barcelona Smart City App Hack. Hi participa i opta als 10.000 K en premis.

Maria Cortes

Hola,


Si coneixes el projecte Barcelona Smart City App Hack, ja saps que té com a objectiu connectar ciutadans i professionals amb els reptes més importants de les smart cities, donant-los recursos i acompanyament online a fi que construeixin la seva aplicació mòbil o millorin l’app que estan desenvolupant.


En aquests moments, el projecte es troba al Concept Hack at Home, és a dir, la fase dedicada a la millora de les idees en la qual els participants reben feedback dels mentors online. Si et ve de gust enviar la teva idea i participar-hi, recorda que el termini acaba el dia 22 de maig.


Apunta’t en aquest link, comença a construir les ciutats del segle XXI i opta a grans premis, com els 10.000 euros per a les apps guanyadores de la final de Barcelona.


I si tens algun dubte, ho post aclarir en aquest post, on responem a les preguntes més freqüentes. Recorda que pots participar en el Challenge quan vulguis, no és obliatori haver enviat la teva idea per poder participar en la següent fase.


El Barcelona Smart City App Hack està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i patrocinat per FIWARE i MasterCard que oferiran suport amb mentors, recursos i grans premis.


Salutacions!


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.