Llibreria NFC

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Llibreria NFC

Mateu Yábar
Hola

Per si algú li interessa, m'he esta barallant amb el NFC i Android i he fet una mini llibreria/utilitat per escriure/llegir tags NFC en format text.

https://github.com/mateuyabar/pillowNFC

A gaudir

Mateu Yábar

Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
Parkitparkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Llibreria NFC

Roc Boronat-2
Yep Mateu! Posa-ho també al Google+ de http://catdroid.org, que potser té més visibilitat que al googlegroup! :·)

BTW, olé pel sample!


El dia 2 febrer de 2015, 17:00, Mateu Yábar <[hidden email]> ha escrit:
Hola

Per si algú li interessa, m'he esta barallant amb el NFC i Android i he fet una mini llibreria/utilitat per escriure/llegir tags NFC en format text.

https://github.com/mateuyabar/pillowNFC

A gaudir

Mateu Yábar

Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
Parkitparkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Llibreria NFC

Mateu Yábar
Fet!

Mateu Yábar

Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
Parkit - parkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android

2015-02-02 17:30 GMT+01:00 Roc Boronat <[hidden email]>:
Yep Mateu! Posa-ho també al Google+ de http://catdroid.org, que potser té més visibilitat que al googlegroup! :·)

BTW, olé pel sample!


El dia 2 febrer de 2015, 17:00, Mateu Yábar <[hidden email]> ha escrit:
Hola

Per si algú li interessa, m'he esta barallant amb el NFC i Android i he fet una mini llibreria/utilitat per escriure/llegir tags NFC en format text.

https://github.com/mateuyabar/pillowNFC

A gaudir

Mateu Yábar

Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
Parkitparkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Llibreria NFC

Josep Jordana
+1 :)

Josep Jordana

[hidden email]
VozTelecom Partner
http://www.adslvoipempresas.com
http://pirenelab.eu2015-02-02 18:14 GMT+01:00 Mateu Yábar <[hidden email]>:

> Fet!
>
> Mateu Yábar
> http://mateuyabar.com
>
> Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
> Parkit - parkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
> FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
> Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android
>
> 2015-02-02 17:30 GMT+01:00 Roc Boronat <[hidden email]>:
>>
>> Yep Mateu! Posa-ho també al Google+ de http://catdroid.org, que potser té
>> més visibilitat que al googlegroup! :·)
>>
>> BTW, olé pel sample!
>>
>> Roc Boronat
>> http://fewlaps.com
>>
>> El dia 2 febrer de 2015, 17:00, Mateu Yábar <[hidden email]> ha
>> escrit:
>>>
>>> Hola
>>>
>>> Per si algú li interessa, m'he esta barallant amb el NFC i Android i he
>>> fet una mini llibreria/utilitat per escriure/llegir tags NFC en format text.
>>>
>>> https://github.com/mateuyabar/pillowNFC
>>>
>>> A gaudir
>>>
>>> Mateu Yábar
>>> http://mateuyabar.com
>>>
>>> Misautonomos.com - comptabilitat fàcil per autònoms
>>> Parkit - parkit.cat, l'aplicació per trobar aparcament a Barcelona
>>> FollowApp - l'aplicació de Android per trobar amics.
>>> Boletus, el cercador de bolets per a mòbil: Iphone - Android
>>>
>>> --
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "Catalonia Android Community Group" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [hidden email].
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Catalonia Android Community Group" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [hidden email].
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Catalonia Android Community Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [hidden email].
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.