Re: [CatDroid] Re: For the ris (por la risa)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Re: For the ris (por la risa)

Jordi Varela
XD XD!! Entre això i lo del gat... només veig una relació possible: badgers


2012/11/14 Oriol <[hidden email]>

Assombrós, fantàstic, apocalíptic i el més estrany no és que ens busquin, és que ens trobin.