Unity + Admob

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Unity + Admob

jjvaca
Bona tarda nois.

Aprofitant les vacances i un curs que vàrem fer al GDG Tarragona, me he barallat amb Unity3D i tinc ja un petit joc.

El problema ara és que no trobo cap manera de integrar Admob dins.
He trobat un tutorial que indicar que s'ha de crear un JAR en eclipse i cridar-lo desde un script dins d'Unity, però no m'ha funcionat. No troba la classe a carregar.

Us sona un altre mètode de afegir publicitat dins d'Unity?

Gràcies titos!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Unity + Admob

Oriol
Bones.
Jo ho vaig aconseguir en un joc que tinc al market però comprant previament un plugin Android Native plugin, a part de admob pots utilitzar analytics, google play.. https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/10825
N'hi ha d'altres, de fet admob crec que tenia un plugin també.

Unity també ha tret la seva plataforma de publicitat, no la he provat però segur que és més fàcil d'integrar. 

Fer-ho tot jo no ho he provat, però si que he aconseguit , amb molts malts de cap, juntar apps d'android amb apps de unity (si només fas servir elements del sdk de unity no tindràs tants problemes) , així que per això vaig preferir comprar un plugin, que estava de oferta i em va costar crec que 12€. Amb el temps que em vaig estalviar segur que em va sortir a compte, a no ser que tinguis ganes de fer-ho tu que també està molt bé.

En tot cas aprofita i posa l'enllaç al joc que has fet, unes descàrregues més no et faran cap mal ;-)

Oriol.

On Monday, 4 August 2014 18:56:59 UTC+2, jjvaca wrote:
Bona tarda nois.

Aprofitant les vacances i un curs que vàrem fer al GDG Tarragona, me he barallat amb Unity3D i tinc ja un petit joc.

El problema ara és que no trobo cap manera de integrar Admob dins.
He trobat un tutorial que indicar que s'ha de crear un JAR en eclipse i cridar-lo desde un script dins d'Unity, però no m'ha funcionat. No troba la classe a carregar.

Us sona un altre mètode de afegir publicitat dins d'Unity?

Gràcies titos!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.