dubte accés dades contacts provider

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dubte accés dades contacts provider

jordi hdez
Bon dia,

Necessito accedir als contactes del dispositiu, concretament al nom, telefon i email si n'hi ha. Faig servir la URI Phone.CONTENT_URI i d'aquí trec d'un contacte concret
el Nom i el telèfon, però no el email. Crec que la culpa és de la URI, n'he de fer servir un altre? O dues alhora? per accedir a diferent informació en diferents URI's?

Sabeu quina és la millor manera de fer-ho?


Merci,

Ara el meu codi està així:

/*CONDICIONS*/
String[] mProjection = new String[]
           
{
               
Phone.DISPLAY_NAME,
               
Phone.NUMBER
       
           
};
       
       
String selection =  Phone.DISPLAY_NAME + " LIKE '" + sUser + "'";


       
// Retrieves the profile from the Contacts Provider
       
Cursor mProfileCursor =
                getContentResolver
().query(
                       
Phone.CONTENT_URI,
                        mProjection
,
                        selection
,
                       
null,
                       
null);.....

/*i després això per accedir a la INFO */

if (mProfileCursor.moveToFirst()) {
           
String calName, numTel;
           
int numc = mProfileCursor.getCount();
           
int l_nameCol = mProfileCursor.getColumnIndex(mProjection[0]);
           
int l_numTel = mProfileCursor.getColumnIndex(mProjection[1]);
           
do {
                calName
= mProfileCursor.getString(l_nameCol);
                numTel
= mProfileCursor.getString(l_numTel);
               
if (calName.equals(sUser)) {
                    txtNomContacte
.setText("Nom = " + calName);
                    txtTelefon
.setText(numTel);
                   
               
}
           
}while (mProfileCursor.moveToNext());
           
       
}else {
            txtNomContacte
.setText("No hi ha contactes");
       
}


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: dubte accés dades contacts provider

Sergi Martínez
T'ho dic de memoria, així que potser em colo. Si vols el mail l'has d'afegir al projection i aleshores et retornarà n registres per contacte, un per cada mail i un per cada telefon.On Thu Jan 15 2015 at 12:24:53 PM Jordi Hz <[hidden email]> wrote:
Bon dia,

Necessito accedir als contactes del dispositiu, concretament al nom, telefon i email si n'hi ha. Faig servir la URI Phone.CONTENT_URI i d'aquí trec d'un contacte concret
el Nom i el telèfon, però no el email. Crec que la culpa és de la URI, n'he de fer servir un altre? O dues alhora? per accedir a diferent informació en diferents URI's?

Sabeu quina és la millor manera de fer-ho?


Merci,

Ara el meu codi està així:

/*CONDICIONS*/
String[] mProjection = new String[]
           
{
               
Phone.DISPLAY_NAME,
               
Phone.NUMBER
       
           
};
       
       
String selection =  Phone.DISPLAY_NAME + " LIKE '" + sUser + "'";


       
// Retrieves the profile from the Contacts Provider
       
Cursor mProfileCursor =
                getContentResolver
().query(
                       
Phone.CONTENT_URI,
                        mProjection
,
                        selection
,
                       
null,
                       
null);.....

/*i després això per accedir a la INFO */

if (mProfileCursor.moveToFirst()) {
           
String calName, numTel;
           
int numc = mProfileCursor.getCount();
           
int l_nameCol = mProfileCursor.getColumnIndex(mProjection[0]);
           
int l_numTel = mProfileCursor.getColumnIndex(mProjection[1]);
           
do {
                calName
= mProfileCursor.getString(l_nameCol);
                numTel
= mProfileCursor.getString(l_numTel);
               
if (calName.equals(sUser)) {
                    txtNomContacte
.setText("Nom = " + calName);
                    txtTelefon
.setText(numTel);
                   
               
}
           
}while (mProfileCursor.moveToNext());
           
       
}else {
            txtNomContacte
.setText("No hi ha contactes");
       
}


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.