generar PDF

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

generar PDF

David Regordosa
Hola nois,

Coneixeu alguna llibreria que sigui de llicencia lliure per a poder generar PDF des de els dispositius Android?

Hem vist algun hack consistent en generar un html en un webview i després convertir el webview a imatge i el bitmap a PDF amb iTEXT. Pero la llibreria iTEXT es AGPL i t'obliga a lliberar el codi.

La nostra opció actual es:
pdfBox Android:  https://github.com/TomRoush/PdfBox-Android   -> un port de pdfBOX (java) a Android.

Hi heu trastejat?

Gracies nois!


David Regordosa


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.