java.lang.NoClassDefFoundError

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

java.lang.NoClassDefFoundError

jjvaca
Bon dia.

Des del 23 de novembre estic rebent un culló d'errors del tipus java.lang.NoClassDefFoundError d'aplicacions que no he actualitzat des de fa mesos.

Tots els errors són de android 2.3.3 - 2.3.7.

A algú més li ha passat?

Teniu idea de qué deu estar tocant google?


Gràcies!
Salutacions!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: java.lang.NoClassDefFoundError

jjvaca
Em responc jo mateix:

google la ha liado parda amb google play services:

https://groups.google.com/forum/#!topic/google-admob-ads-sdk/_x12qmjWI7M


El sábado, 29 de noviembre de 2014 19:24:03 UTC+1, jjvaca escribió:
Bon dia.

Des del 23 de novembre estic rebent un culló d'errors del tipus java.lang.NoClassDefFoundError d'aplicacions que no he actualitzat des de fa mesos.

Tots els errors són de android 2.3.3 - 2.3.7.

A algú més li ha passat?

Teniu idea de qué deu estar tocant google?


Gràcies!
Salutacions!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: java.lang.NoClassDefFoundError

Sergi Martínez
A la mev dona li va passar, va haver de fer un downgrade de google play

On Sat, Nov 29, 2014, 19:33 jjvaca <[hidden email]> wrote:
Em responc jo mateix:

google la ha liado parda amb google play services:El sábado, 29 de noviembre de 2014 19:24:03 UTC+1, jjvaca escribió:
Bon dia.

Des del 23 de novembre estic rebent un culló d'errors del tipus java.lang.NoClassDefFoundError d'aplicacions que no he actualitzat des de fa mesos.

Tots els errors són de android 2.3.3 - 2.3.7.

A algú més li ha passat?

Teniu idea de qué deu estar tocant google?


Gràcies!
Salutacions!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.