lliberia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

lliberia

David Regordosa
Nois, una pregunteta.
Coneixeu alguna llibreria Android que permeti fer menus amb diferents nivells i que sigui esteticament xula?

Exemple:
https://github.com/Yalantis/Side-Menu.Android    --> el menú només te un nivell, el segón nivell ja el mostra en el fragment.

https://github.com/Yalantis/Context-Menu.Android  -->el mateix, el menú només te un nivell.

Segueixo buscant, més que res es per si algú ja s'hi ha barallat i en coneix alguna de xula.

De moment el navigation Drawer ha estat descartat, busquen alguna cosa diferent.

Gracies!


--
----------------------------------------
David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.